Umenie v čase…

english version

vesmirna statistika orig

vesmírna štatistika

Bratislavský maliar, grafik a ilustrátor. Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny a kultúrnu históriu ľudstva. Inšpiruje ho pravek, mýtus Atlantídy, staroveký Egypt a Grécko. V jeho tvorbe sú časté aj biblické motívy, stretávame v nej aj osobnosti stredoveku, novoveku i moderny – Gutenberg, Komenský, van Gogh, Ensor, Klee… Je verný aj kúzlu rozprávok. Exotiku predstavujú v jeho diele indiáni i reflexie amerického pop artu. Z povrchu našej planéty vidí do vesmíru. K hviezdam. Do nekonečna. Na Zemi je verný predovšetkým človečenstvu človeka. Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu. Tu sa však jeho viera spája s nádejou, ale aj s obavami. Zostane svet človeka dobrým svetom ľudí? Ľudského porozumenia? Citu a múdrosti? Zostane, alebo?

Tento otáznik je symbolom kruhu i špirály dejín. Je symbolom svetiel, tieňov i temna nášho sveta i kozmu, v ktorom všetko plynie. Martin Kellenberger je človekom i umelcom jasného vedomia „panta rei“. Všetko plynie. Svet je neustále dianie. Všetko pylnie, hovoril Hérakleitos z Efezu už v 5. Storočí pred našim letopočtom. Všetko plynie platí aj dnes a stále. Nespočetné fenomény plynutia sú od okamžiku big-bangu prejavom života, pohybu, vývoja a premien. Dejú sa a plynú aj ľudské osudy, život človeka, životy ľudí. Kontinuum plynutia sprevádza aj ľudskú kultúru a dejiny umenia.

stafeta sveta,pocta Gutenbergovi small

štafeta sveta, pocta Gutenbergovi

Martin Kellenberger akcentuje vo svojej tvorbe splývanie výrazových a významových fenoménov vizuálnych a naratívnych. Je to splývanie reči a obsahu, foriem, signálov i znakov, je to splývanie obrazového rozprávačstva a myšlienkovej symboliky. Aj jeho autorský profil je harmonickou syntézov pólov grafického, ilustrátorského a maliarskeho v jednote a sile tvorivej osobnosti. Do nej vstúpil aj odkaz tvorby jeho otca, grafika a ilustrátora Ľubomíra Kellenbergera (1921-1971). Dôležité sú súvsťažnosti tvorby s generačným kontextom i s umením novej figurácie konca 20. Storočia. Sú tu aj postmodernistické väzby znakov a symbolov, gesta a rytmu, spojenia a prelínania figúr človeka a zvieraťa, prostredia i architektúry, vecí a javov, pozemského i kozmického a ich významov i hodnôt. Je tu aj spojenie minulého so súčasným a súčasného s víziou budúceho. Umenia Martina Kellenbergera hovorí o večnom plynutí ľudskej kultúry. V tom je najhlbší a krásny zmysel tohto umenia.

text : Bohumír Bachratý